Realizacja

Realizacja
http://pisanie-prac24h.pl

Literatura i bazy danych (16)

Źródła informacji - część badawcza pracy promocyjnej


     Poniżej prezentujemy zalecaną literaturę do rozdziałów badawczych (metodycznych) prac promocyjnych oraz odnośniki do najbardziej użytecznych baz danych statystycznych.
 

 Polecana literatura – metodologia badań

 
Apanowicz J., Metodologia nauk, TNOiK, Toruń 2003.
Babbie E., Badania społeczne w praktyce, PWN, Warszawa 2006.
Balicki W., Wykłady z metodologii nauk ekonomicznych, Wydawnictwo WSB, Poznań 2002.
Barteczko K., Modelowanie polityki makroekonomicznej, PWE, Warszawa 1996 (do badań ilościowych).
Blaug M., Metodologia ekonomii, PWN, Warszawa 1995.
Brzeziński J., Elementy metodologii badań psychologicznych, PWN, Warszawa 2004.
Giedymin J., Problemy, założenia, rozstrzygnięcia. Studia nad logicznymi podstawami nauk społecznych, PWN, Poznań 1982.
Guzik B., Ekonometria i badania operacyjne: zagadnienia podstawowe, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2012.
Kaczyńska A., Jak napisać, przepisać i z sukcesem obronić pracę dyplomową lub magisterską,  Złote myśli, Warszawa 2006.
Kozielecki J., Rozwiązywanie problemów, PZWS, Warszawa 1969.
Kuciński K., Doktoranci o metodologii nauk ekonomicznych, SGH, Warszawa 2007.
Łobocki M., Metody badań pedagogicznych,  PWN, Warszawa 1982.
Łobocki M., Wprowadzenie do metod badań pedagogicznych, Wyd. Impuls, Kraków 2007.
Mazurek-Łopacińska K., Badania marketingowe w przestrzeni europejskiej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 2006.
Nowak S., Metodologia badań społecznych,  PWN, Warszawa 2007.
Ostasiewicz W., Pomiar statystyczny, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 2003.
Pabis S., Metodologia i metody nauk empirycznych, PWN, Warszawa 1985..
Palka S., Metodologia badania. Praktyka Pedagogiczna, GWP, Gdańsk 2008.
Palka S., Podstawy metodologii badań w pedagogice,  GWP, Gdańsk 2010.
Pieter J., Ogólna metodologia pracy naukowej, Ossolineum, Wrocław 1967.
Pilch T., Zasady badań pedagogicznych, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 1998.
Przybyła M., Metody badawcze w zarządzaniu - aspekt teoretyczny i praktyczny, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 2006.
Silverman D., Interpretacja danych jakościowych: metody analizy rozmowy, tekstu i interakcji, PWN, Warszawa 2008.
Skorny Z., Metody badań i diagnostyka psychologiczna, Ossolineum, Wrocław 1974.
Stachak S., Podstawy metodologii nauk ekonomicznych, Książka i Wiedza 2006.
Szreder M., Metody i techniki sondażowych badań opinii, PWE, Warszawa 2010.
W. Kubielski, Zarys metodologii badań pedagogicznych, WSP, Słupsk 1999.
Zaczyński W., Praca badawcza nauczyciela, WSiP, Warszawa 2000.

Użyteczne bazy danych statystycznych

 
Eurostat
Komisja Europejska
GUS
GUS – Bank Danych Lokalnych
NBP
UKNF
CBOS
Deloitte